โครงการฝึกเยาวชน
   แผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
   หนังสือแจ้งเวียน
   การพัฒนาหน่วย
  link หน่วยเหนือ และข้างเคียง
   ยศตำรวจ (POLICE  RANKS)
  ระบบบริหารงานการฌาปนกิจ
  สงเคราะห์ สำนักงาตำรวจแห่งชาติ
   webboad
   สมุดเยี่ยมชม
 
 
 
ประวัติ กก.ตชด.34
  เมื่อปี พ.ศ. 2496 สถานการณ์ทางภาคเหนือของระเทศไทยเกิดความ
คับขัน สืบเนื่องจากมีการสู้รบกัน ระหว่าง กองทัพของประเทศพม่ากับ
กองทหารจีน คณะชาติ ที่เรียกกันว่า “กองพลที่ 93” ซึ่งหนีถอยร่น
จากการยึดครองแผ่นดิน ใหม่ของจีน คอมมิวนิสต์ ตั้งแต่ พ.ศ.2492
เข้ามาใช้แผ่นดิน ของประเทศพม่า เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งฐาน
ปฏิบัติการต่อสูู้้ กอบกู้อำนาจการปกครอง ให้กลับคืนมาโดยไม่นำพา
ต่อการทักท้วงของประเทศพม่า นอกจากกองทัพ ของประเทศพม่า จะทำการ สู้รบ เพื่อขับไล่กองทหารจีน คณะชาติดังกล่าวให้ออกจาก เขตยึดครองแล้วยังต้องต่อสู้กับกองกำลัง ของ ชาติกะเหรี่ยง มอญ ไทยใหญ่ ที่เรียกร้อง สิทธิในการปกครองตนเอง การสู้รบ
ได้แผ่ขยายลงมา ทางใต้ ตามแนวชายแดน ด้านทิศตะวันตก
ของประเทศไทยระหว่างการสู้
รบของทั้งสองฝ่ายทำให้กระสุนปืนของอาวุธหนักตก
ในเขตไทย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของ ราษฎรไทยที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายแดน
และราษฎรพม่า อพยพหลบหนีภัยจากการสู้รบเข้ามา
เป็นจำนวนมากนอกจากนั้นการดำเนินกลยุทธของทั้ง
สองฝ่าย มีกองกำลังทหารบางส่วนรุกล้ำเข้ามา
ในเขตประเทศไทย เป็นการคุกคามความ สงบเรียบร้อย
ของราษฎรไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนประกอบกับ
จะมีการอพยพทหารจีน คณะชาติที่ตกค้างอยู่ในประเทศพม่า
ออกมาทาง อ.แม่สอด จว.ตากตามมติขององค์การ
สหประชาชาติ กองบัญชาการตำรวจรักษาดินแดน
ภาคอีสาน จึงได้สั่งกำลัง 1 กองร้อยตำรวจรักษาดินแดน
ในบังคับบัญชาของ พ.ต.ท.พร้อม ณ ป้อมเพชร มาประจำอยู่ทาง อ.แม่สอด จว.ตาก เพื่อรักษาสถานการณ์
ชายแดนไทย-พม่า ที่เกิดขึ้นดังกล่าว อันเป็นต้นกำเนิดของ กองกำกับ การตำรวจตระเวนชายแดนเขต 6 และพัฒนามาเป็น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 แห่งนี้
หลังจากย้ายที่ตั้งจาก อ.แม่สอด จว.ตาก มาเข้าที่ตั้งแห่งใหม่
บ.ดงปู ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง เมื่อ 4 ตุลาคม 2511 กองกำกับ
การตำรวจตระเวนชายแดนเขต 6 ได้รับพระบรมราชานุญาต
จากพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวฯ ให้ใช้ชื่อค่ายว่า “ค่ายพระ
เจ้าตาก” และต่อมาเมื่อ 7 ธันวาคม 2512 ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เสด็จ ฯ มาเป็นองค์ประธานเปิดอาคารที่ทำการ กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนเขต 6 และได้ยึดถือเอาวันที่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเปิดอาคารที่ทำการเป็น
วันกำเนิดค่ายพระเจ้าตาก พ.ศ.2529 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 6 ได้เปลี่ยน
ชื่อหน่วยใหม่เป็น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ 34 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2529 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2529 จนถึงปัจจุบัน