โครงการฝึกเยาวชน
   แผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
   หนังสือแจ้งเวียน
   การพัฒนาหน่วย
  link หน่วยเหนือ และข้างเคียง
   ยศตำรวจ (POLICE  RANKS)
  ระบบบริหารงานการฌาปนกิจ
  สงเคราะห์ สำนักงาตำรวจแห่งชาติ
   webboad
   สมุดเยี่ยมชม
 
 
 
 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพะ
ประวัติความเป็นมา
หมู่บ้าน บ้านแพะ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พิกัด เอ็มยู ( MU) 583953
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 6 ( เดิม ) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม เด็กจำนวนมากไม่รู้หนังสือ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2524 ซึ่งราษฎรได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว ในเนื้อที่ 17 ไร่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น มีนักเรียนครั้งแรก 42 คน เป็นชาย 26 คน หญิง 16 คน มีครูทำการสอน 3 คน คือ จ.ส.ต.ประสพ สุรเนตร ครูใหญ่ ส.ต.อ.ดำรง วังเทียน และนายเกษม ต๊ะตา
เมื่อ พ.ศ.2528 นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้สร้างอาคารเรียนแบบถาวรขนาด 4 16 เมตร
จำนวน 1 หลัง
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2531 ชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน กรุงเทพฯ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน
แบบถาวร ขนาด 6 20 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน และถังเก็บน้ำผน จำนวน 2 ถัง พร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษา และโครงการ อาหารกลางวัน เป็นเงินจำนวน 37,000 บาท และเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2531 ทางชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน กรุงเทพ ฯ ได้ทำพิธีรับมอบอาคารเรียนดังกล่าว ให้กับทาง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 ชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน กรุงเทพ ฯ ได้ทำการต่อเติมอาคารให้กับ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพะ ขนาด 8 18 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน เป็นเงินจำนวน 80,365 บาท พร้อมด้วย อุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวม 17 รายการ คิดเป็นเงิน มูลค่า 104,895 บาท และเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2536 ชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน กรุงเทพ ฯ ได้ทำพิธีรับมอบอาคารเรียนดังกล่าวให้กับ กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2534 ทรงปลูกต้นมะม่วงพันธุ์เพชรบ้านลาด
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536 ทรงปลูกต้นขนุนพันธุ์เหรียญบาท
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544
สถานีวิทยุตำรวจตระเวนชายแดน  
ค่ายพระเจ้าตาก
FM 94.75 MHz.
ตาก